WARUNKI GWARANCJI

 1. Producent udziela na swoje produkty (zadaszenia i ścianki) dwuletniej gwarancji.
 2. W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady lub uszkodzenia wyrobu zostaną one bezpłatnie usunięte.
 3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia produktu będące skutkiem:
  • niewłaściwej eksploatacji
  • nieprawidłowego montażu
  • zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada  producent, np. uszkodzeń będących wynikiem gwałtownego uderzenia spadającego z dużej wysokości przedmiotu, wichury lub nawarstwionego śniegu, lodu, itp.
  • działania osób trzecich (wandalizm), itp.
  • niewłaściwą pielęgnacją zadaszeń i ścianek (używanie żrących środków czyszczących lub powodujących zarysowania).
 4. Wszelkie przeróbki wyrobu dokonywane przez osoby nieupoważnione przez producenta powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
 5. W porze zimowej zaleca się okresowe usuwanie zalegającej na daszkach warstwy śniegu (lub śniegu z lodem) przekraczającej 20cm grubości.
 6. Warunkiem uznania reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.
 7. Nabywcy przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, jeżeli w okresie 2 tygodni od daty zakupu zostanie ujawniona wada, która uniemożliwi używanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.
 8. W razie nieuzasadnionej reklamacji nabywca ponosi koszty dojazdu serwisanta oraz wszystkie inne koszty z tym związane.

UWAGA: Dostosować kołki rozporowe do rodzaju ściany i ocieplenia.